Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 307

januari - februari 2023


60 jaar geleden… Van taalgrenszone naar taalgrens (1806-1963) of hoe Viane plots 153 ha groter werd (deel 1)

Louis DE COCK

60 jaar geleden werd de taalgrens vastgelegd. Daarbij werd één vierde van de oppervlakte van Twee-Akren naar Vlaanderen overgeheveld. Het grootste deel (Akrenbos) ging naar Bever, dat voortaan tot Brabant behoorde, maar met faciliteiten voor Franstaligen. 153 ha hoofdzakelijk landbouwgebied, met 149 inwoners, kwam bij Viane. In de oorspronkelijke plannen zou ook het grondgebied van Overboelare met een gedeelte van Twee-Akren uitgebreid worden. Aan dit historisch moment ging een hele evolutie vooraf, van de Franse tijd tot 1963.

Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


‘k en moe nog nie on manne ponk kommen

Jan COPPENS

Geraardsbergenaar Fernand Borremans signaleerde ons een Giesbaargs dialectwoord dat nog maar zelden gehoord wordt: ponk. Bijvoorbeeld: Ik za vande mdj nog rondkommen, ik za nog nie on manne ponk moeten kommen ‘Ik zal deze maand nog rondkomen, ik zal nog niet aan mijne ponk moeten zitten’.

Dialect (800/87) 


“De Pachterstroeëte” De Pachtersstraat in Geraardsbergen

Erik REYGAERTS

Herinneringen uit onze kindertijd bieden ons wellicht een gekleurd of vertekend beeld van het buurtle.ven van toen, maar zijn nog vaak onze enige informatieve bron die het beeld en de sfeer kunnen opwekken van datgene dat allang verdwenen is. Erik Reygaerts noteerde zijn jeugdherinneringen over de Abdijstraat, Oude steenweg en de Oudenbergstraat. Ditmaal beschrijft hij de Pachtersstraat.

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37) 


De familie DE RIJST in het uiterste zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen. (Deel 1)

Pierre DE RIJST

Meer dan 40 jaar geleden begon ik aan de stambomen van mijn ouders: De Rijst en Cools. Hoewel ik toen dacht dat ik daar een paar jaar mee bezig zou zijn, moet ik erkennen dat een stamboom opma.ken nooit voltooid is. Soms krijg je een goeie tip van een vriend (ook zoeker) en je bent weer vertrok.ken voor enkele mooie aanvullingen. Daar waar de naam Cools wijd verbreid is in België (en daarbui.ten), durf ik met een grote zekerheid beweren dat alle naamgenoten “De Rijst” uit de wijde omgeving van Geraardsbergen hoogst waarschijnlijk dezelfde stamvader hebben. Hierna een relaas van deze familie tot 1900.

Biografie. Prosopografie. (929) 


De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in Moerbeke 1830-1977. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente (deel 1) .

Freddy DE CHOU

In een zestal publicaties zullen we enkele aspecten van de politieke geschiedenis van Moerbeke behan.delen. Als schakel gebruiken we de gemeenteraadsverkiezingen. We geven telkens de uitslagen van de verkiezingen, de samenstelling van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Indien mogelijk vermelden we de thema’s die aan bod komen bij de verkiezingen en de voornaamste strui.kelblokken bij de vorming van het bestuur-. In deze eerste bijdrage schetsen we summier de sociaaleconomische situatie van de gemeente. Daarna brengen we het verhaal van de eerste verkiezingen na de Belgische revolutie.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354)