Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Het historisch landschap in Schendelbeke

Natuur en mens modelleren het landbouwdorp.

Van: Freddy DE CHOU
Jaar: 2021

Net als elders in Vlaanderen stond ook de open ruimte in Schendelbeke onder druk. De altijd uitdijende lintbebouwing hypothekeerde de jongste 100 jaar de doorkijkfunctie in vele straten. De late poging om de ruimte te ordenen door het Structuurplan Vlaanderen kende begin jaren 1970 slechts een gedeeltelijk succes. De Bijzondere Plannen van Aanleg die de gemeente vervolgens liet opstellen, regelden het ruimtegebruik in het dorp al een beetje beter. Op basis van deze structuurplannen werden verschillende inbreidingsprojecten gerealiseerd. Denken we hierbij aan de nieuwe woonwijken Groenlaan in 1972, Kerkborre in 1975 en recent de Burgemeester Van Liefferingestraat en het Karthuizershof. Ook de aanleg van de industrie-terreinen Diebeke en Herenveld sloten hierbij aan, wat meteen de teloorgang van het prachtige natuurgebied de Dagmoed inluidde. Tegenwoordig trach-ten plannenmakers het westen van het dorp in te palmen met nog een uit-breiding van het industrieterrein in de Dagmoedstraat en op de Lindekouter, en zelfs een leem-ontginningsproject op de Verbrandestaak-Kerselaar.

In minder dan een eeuw slaagt de ‘moderne’ mens erin het milieu ingrij-pender te wijzigen dan zijn voorgangers in tien millennia. In deze bijdrage ‘Het historisch landschap in Schendelbeke. Natuur en mens modelleren het landbouwdorp schenkt‘ Freddy De Chou ruime aandacht aan de veranderingen van het natuurlijk milieu vanaf de prehistorie tot ongeveer 1920 en zoekt hij een antwoord op de vraag hoe het aanzien van het landschap in Schen-delbeke veranderde onder invloed van natuur en mens?

Nog verkrijgbaar. Prijs: 20 €.