Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

De penningkohieren anno 1571 als genealogische en toponymische bron

De belastingplichtigen in en rond Geraardsbergen tijdens het schrikbewind van Alva

Van: Christ VAN CAUWENBERGE, Freddy DE CHOU
Jaar: 2015

Dit naslagwerk begint met een bondig relaas over het ontstaan van de penningkohieren en hun bewaarplaatsen. Vervolgens worden, afzonderlijk per deelgemeente van het huidige Geraardsbergen, diverse deelaspecten onder de loep genomen zoals grondgebied, bodem, heerlijkheid, dorpsvierschaar, bevolking, bewoning, woonpatroon, grondgebruik, landbouwbedrijven, grondbezit, tienden, industrie. Komen achtereenvolgens aan bod: Grimminge, Idegem, Moerbeke, Nederboelare-Onkerzele, Ophasselt, Overboelare-Goeferdinge, Schendelbeke, Smeerebbe-Vloerzegem, Viane, Waarbeke-Nieuwenhove, Zandbergen, Zarlardinge en Geraardsbergen-centrum. Hoofdmoot van elk deel wordt het alfabetische overzicht van alle belastingplichtigen met een beschrijving van hun onroerende goederen zoals vermeld in het kohier van de 20ste en 100ste penning. En bij wijze van slot, een functionele opsomming van alle vermelde plaatsnamen.

Niet langer verkrijgbaar.