Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 265

januari - februari 2016


Kelkglazen à la façon de Venise uit de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen

Luk BEECKMANS

Bij opgravingen gedaan in de periode 1977-1980 aan de noordelijke rand van de Sint-Adriaansabdij, werden meerdere afvalkuilen aangetroffen uit de 16de tot 18de eeuw waarin o.m. een paar kelkglazen uit de eerste helft van de 17de eeuw. Rijk geïllustreerde bijdrage.

Industrieën en ambachten (algemeen) (66/68) 


(JacquesDE RO), Een onbekende litho… (Binnenkrant)

Jacques DE RO

Door de Franse bezetter dreigde eind 1700/begin 1800 de kapel op de Oudenberg te worden afgebroken. In deze bijdrage wordt het verhaal gebracht van hoe de kapel op de Oudenberg in de beginjaren van 1800 gered wordt van de sloping en, samengaand met dit verhaal, de biografie van de redder in nood, Ghislain François van Crombrugghe.

 


Eenen Bosch ghenaempt De Geite. Deel 1: Landschapsontwikkeling binnen een historisch bosgebied

Eric COSYNS

Een bos als het Geitebos is het resultaat van eeuwen bosbehoud en –gebruik. Niet te verbazen dat dergelijke bossen nog sporen dragen van dit gegeven. Maar ook in het omringende landschap zijn nog elementen aanwezig die verwijzen naar een bosrijk verleden. In deze bijdrage laat de auteur het licht schijnen op die getuigen en poogt hij die te verklaren door het historische boslandschap te belichten vanuit verschillende invalshoeken.

Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij (63) 


TIJDSBEELD: Sas van Geraardsbergen

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER

Geraardsbergen vroeger en nu, aan de hand van tijdsgebonden illustratie/foto en daarbij aansluitende duiding. Achtereenvolgens De Vesten; Het sas van Idegem; Karmelietenstraat; Het Pannenhuis; Vredestraat; De Vrijheid te Ophasselt; Sas van Geraardsbergen; Het Vianeplein te Viane; Wijngaardstraat; Station Zandbergen; De Kaai.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


Beletterde huizen. Gevelpubliciteit in het straatbeeld van Geraardsbergen

Jacques DE RO

Gevel- of muurreclame is van alle tijden en was lange tijd nagenoeg het enige middel om een zaak publiciteit te bezorgen. Deze ruim geïllustreerde bijdrage geeft een overzicht ter zake voor Geraardsbergen en deelgemeenten en brengt de lezer kennis bij over de aangewende methodes van reclame. Gevelreclame is ook vandaag nog niet uit het straatbeeld verdwenen, zij het sporadisch aanwezig misschien.

Reclame (659) 


Hoort het communisme komt! Na de mijnstaking in de zomer van 1932… stichten de uitgestoten engelen van de socialistische partij te Geraardsbergen een communistische afdeling

Dirck SURDIACOURT

In deze bijdrage beperkt de auteur zich niet tot de eigenlijke stichting van een lokale KP-afdeling in Geraardsbergen. Hij werpt ook de schijnwerper op de historische feiten en achtergronden die in de woelige periode van het interbellum er aanleiding toe gaven.

Politieke partijen en bewegingen (329) 


Over het bestuur in het voormalige Belgisch-Congo aan de vooravond van de onafhankelijkheid in 1960 (Binnenkrant)

Marc VAN TRIMPONT

N.a.v. een reorganisatie van het binnenlandse bestuur gepland door de Congolese regering in Kinshasa, publiceerde de Congolese krant Le Phare van 18 augustus 2015 een artikel onder de kop Leçons du passé. Congo-Belge: administration de proximité avec 6 provinces. Het is van de hand van Jacques Kimpozo, hoofdredacteur. Het is een waardevol artikel. Het komt immers uit de pen van een gezaghebbend Congolees journalist wiens ouders – en vermoedelijk ook hijzelf als kind – het koloniaal regime ten volle hebben meegemaakt zodat hij zijn kennis in deze materie uit de eerste hand haalt, wat uiteraard de geloofwaardigheid van het verhaal ten goede komt. Bovendien is het geschreven buiten de polemische context waarmede het onderwerp nogal vaak wordt benaderd. Welnu, dergelijke factoren reiken de ingrediënten aan voor een verhaal gebracht met kennis van zaken en wars van enige vooringenomenheid want steunend niet op de subjectieve overtuiging van de auteur maar wel op controleerbaar feitenmateriaal, in dit geval over hoe het bestuur van onze gewezen kolonie functioneerde net voor ze onafhankelijk werd in 1960. Tal van Geraardsbergenaars hebben op een of andere manier te maken met een koloniaal verleden, vandaar onze belangstelling.

Emigratie. Kolonisatie (325)