Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Mei ’68

Het was sommigen onder ons misschien reeds ontgaan dat wij dit jaar niet alleen het glorieuze bijna het duizendjarig bestaan van onze stad vieren maar ook het gouden jubileum van de beweging die in mei 1968 de wereld zo niet in vlam maar toch in beweging heeft gezet.
Tot mijn bijzonder genoegen werd mijn speciale aandacht op dit gebeuren getrokken ter gelegenheid van de bijeenkomst van de oud leerlingenbond van het Sint Catharinacollege die traditioneel op 1 mei van elk jaar wordt gehouden.
Nadat een klein meningsverschil was ontstaan nopens het verloop van de bijeenkomst, kwamen de vertegenwoordigers van de retorica 1968 pardoes spreekwoordelijk op de barricades om hun gelijk te eisen. Aldus verlieten zij solidair en plotsklaps de assemblee ten teken van protest om in de zaal ernaast een vrolijke sit-in te organiseren over het verdere verloop van het gebeuren.
Het was aandoenlijk om deze dames en heren van stand, intussen niet meer gehuld in jeans en sandalen, getooid met baarden en sari’s in een wolk van patjouli hun ongenoegen te zien uiten.
De heren getooid in maatpak en das, de familiejuwelen en jurken aangemeten tot fierheid en ere van de dames, gingen deze kranige zestigers als spontaan in protest tegen de beslissing die hen griefde. Het was duidelijk dat slechts volledige genoegdoening aan hun eisen hen tot de orde kon terugroepen, te weten het verder gezapig deelnemen aan deze bijeenkomst van jubilarissen oud leerlingen.
Verrast van hun eigen reactie konden ze die enkel maar verklaren, weliswaar met twinkelende oogjes, dat zij toch revolutie hadden gemaakt en ze het nog steeds niet hadden afgeleerd ondanks de afwezigheid van de toentertijd alom aanwezige inspirerende dampen.
Uiteraard zal u reeds hebben bemerkt dat hierboven, hoewel de toedracht zeer waarachtig is, alle clichés werden naar boven gehaald. Het is goed om toch even stil te staan bij het gouden jubileum van deze minirevolutie. Indien zij op het eerste zicht geen blijvende sporen heeft nagelaten in de zin van de Franse revolutie (omverwerping van het absolutisme, vrijheid van vereniging, verbod van beroepsverenigingen, het in de vraag stellen van de staatsgodsdienst,…) heeft de beweging die toen in gang is gezet onze maatschappij fundamenteel veranderd.
De pil was toen reeds enkele jaren uitgevonden (voor getrouwde vrouwen die vonden dat ze genoeg kinderen hadden gebaard), maar opeens werd gepredikt dat zij ook buiten de gevestigde koppels kon worden aangewend. Politieke participatie van elke burger werd de norm of was minstens toegankelijk voor elkeen. Katholieke colleges werden opeens broeihaarden van zacht intellectueel verzet tegen de gevestigde orde. Met op de achtergrond de hoop op het einde van de rampzalige oorlog in Vietnam en het verdwijnen van Stalin moest en zou geweldloosheid leiden tot een betere wereld.
Het is zeer zeker de verdienste van deze generatie dat onze samenleving groener, socialer en opener is geworden. De inspraak van de burger in het bestuur, het wegkwijnen van de almacht van de Kerk, het definitief verdwijnen van sociale standen zijn definitief verworven. Dit heeft definitief geleid tot inspraak van elkeen in de school van zijn kind, zijn parochie, het plaatselijk bestuur…
Mondiale conflicten heeft deze generatie niet kunnen verhinderen. Ook heeft zij haar invloed niet fundamenteel kunnen laten gelden in andere culturen dan de westerse.
Uiteraard kan in dit bestek geen grondige analyse worden gemaakt van het belang of het gebrek ervan van deze beweging op de huidige samenleving. Toch wens ik een warme en oprechte oproep te richten aan ieder die over deze periode gegevens, archieven of zelfs interessante herinneringen bezit om deze niet verloren te laten gaan.
Mei 68 is misschien nog te vers in het geheugen om in ons tijdschrift te worden behandeld, toch komt de tijd dat deze periode waarbij echt alles in vraag kan worden gesteld en beantwoord met duizend meningen terecht zal worden bestudeerd en bewonderd.
Vive la révolution!!